top of page

ייפוי כוח מתמשך - מהו? מה יתרונותיו? ולמה כדאי לכולנו לעשותו?

כולנו רוצים לחיות בכבוד, להתבגר, להזדקן אבל לא להיות זקנים ותלותיים. כולנו כמהים להישאר בכושר שכלי וגופני איתן, אבל, לעתים החיים משתבשים ומשאלות לבנו, נכזבות.


מה היה המצב הנורמטיבי עד לשנת 2016?

עד לתיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בשלהי שנת 2016, במצב שבו היה נקלע אדם לאובדן כושר שכלי ומנטלי, אשר לא אפשר לו לקבל החלטות מושכלות לגבי פעולותיו ומעשיו, הדרך היחידה שהייתה לטפל בענייניו, הייתה מינוי אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש, אשר שללה לחלוטין מהאדם את הזכות להביע דעתו בענייניו.


מעבר לקושי המהותי בנטילת הסמכות מהאדם, לקבוע מה ייעשה בגופו ו/או ברכושו, מינוי אפוטרופוס הינו מהלך ארוך ומייגע, המצריך פנייה לבית המשפט, מחייב בין היתר קבלת עמדתם של כל בני המשפחה הקרובים - בני זוג ו/או ילדים וכן דורש הוצאת תסקיר.


תהליך של מינוי אפוטרופוס לא פעם עלול חלילה ליצור ויכוח, ואף להביא לידי סכסוך בין בני המשפחה. זאת, לאור הצורך בקבלת החלטות בנושאים רגישים ובעלי השלכות רבות, כגון מי ראוי ומוכשר לשאת בתפקיד? מי רוצה, מוכן ומסוגל לעמוד בו? על מי סומכים שיפעל בחשבונות הבנק שלנו? ועוד.


בנוסף, מי שמונה כאפוטרופוס חייב על פי חוק למלא דו"חות מסודרים, מדויקים ומפורטים על כל פעולה במסגרת תפקידו ולו הקטנה ביותר, להגיש אותם לבדיקה אצל האפוטרופוס הכללי ולקבל הוראות מבית המשפט לכל פעולה שהוא רוצה לבצע באופן שונה מהשגרה ועוד. עקב הדרישה הקפדנית של הדו"חות, תפקיד האפוטרופוס הקלאסי הינו מכביד ביותר.


כיום, לאחר התיקון של החוק, מי שרוצה למנוע את המצב המתואר לעיל, יכול, כשהוא במיטב כושרו, להסמיך מראש ולקבוע הנחיות מפורשות ומקדימות בנוגע לרכושו ולאופן הטיפול בו, ולמנות מבעוד מועד את האדם ו/או מחליפו, אשר יהיה מיופה כוחו, וינהג בהתאם להנחיותיו שיפורטו מראש - באמצעות ייפוי כוח מתמשך.

על ייפוי הכוח המפורט, חותם הממנה בליווי חתימת מיופה הכוח, אשר מביע מראש את הסכמתו לתפקיד. בנוסף, יכול הממנה לפטור את מיופה הכוח מחובת הגשת הדו"חות והבירוקרטיה, וכן לפטור אותו מפניה לבית המשפט לצורך קבלת אישור לפעולות מסוימות.


ייפוי הכוח לא נכנס לתוקף עד למועד שבו רופא קובע כי קיים איבוד כושר, או במצב אחר, לפי הגדרת הממנה.


יתרון נוסף של עריכת ייפוי הכוח הינו, שכל זמן שיפוי הכוח לא נכנס לתוקף, הממנה יכול לשנות אותו ואת הוראותיו, להחליף את מיופה הכוח ואת התנאים וההוראות הכתובות בו, להבדיל ממינוי אפוטרופוס, אשר מרגע המינוי, כמעט ואין סיכוי לבטלו.


לא כל עורך דין רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך. רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך.תשומת לבכם כי הסקירה להלן הינה תמציתית וכללית ואין בה כדי להוות חוות דעת משפטית למקרה ספציפי כלשהוא. נשמח כמובן, לייעץ ולסייע לכם בכל סוגיה פרטנית בהתאם לנסיבותיה.

בברכה,

מחלקת תחום דיני נזיקין ירושה ועזבון

אפלקר ברלין שמעוני, עורכי דין.


עו"ד רחל ברלין | שותפה מנהלת מחלקת דיני נזיקין, ירושה ועזבון טל: 02-5008010 rachel@abs-law.net


bottom of page