top of page

מהנעשה במשרד:

לקוחה השכירה נכס לשוכר שהפר את הסכם השכירות ובין היתר לא שילם דמי שכירות במשך תקופה לא קצרה.

בינתיים, השוכר נכנס להליכי חדלות פירעון.

לאחר התראה, משרדנו הגיש בשם הלקוחה את הבטוחה שנמסרה בדמות שטר חוב חתומה על ידי הערבים לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

הערבים הגישו התנגדויות עם שלל טענות ובין היתר העלו טענת זיוף חתימה.

בעקבות ההתנגדויות עבר ההליך לבית המשפט להמשך בירור.

בדיון ההוכחות, ולאחר חקירה נגדית של העדים, הסתבר שטענת הזיוף מזוייפת ואין בה אמת.

בסופו של יום, התיק נסגר באופן שהערבים חוייבו לשלם סך של מאות אלפי שקלים ללקוחה כמי שערבו לחיובי השוכר.

משרדנו מתמחה בין היתר בעריכת הסכמי שכירות, במימוש בטוחות שנמסרו, ובהגשת תביעות שונות הקשורות בהסכם השכירות ובהפרתו.


תשומת לבכם כי הסקירה הינה תמציתית וכללית ואין בה כדי להוות חוות דעת משפטית למקרה ספציפי כלשהוא. נשמח כמובן, לייעץ ולסייע לכם בכל סוגיה פרטנית בהתאם לנסיבותיה.


עו"ד שי הניג | שותף

מחלקת ליטיגציה טל: 02-5008010 shai@abs-law.net

Apelker Berlin Shimoni, 216 Jaffa Sreet, Jerusalem, Israel 943830 Tel: +972-2-500-8010Fax: +972-2-500-8020

Copyrights © all rights reserved


bottom of page