top of page

מהנעשה במשרד | המוכר ביטל את החתימה ברגע האחרון, הקונה לא ויתר - ומה קרה בסוף?


למשרדנו הגיע יזם שניהל מו"מ ממושך עם מוכר פוטנציאלי לרכישת זכויות במקרקעין - התנאים הוסכמו, והוחלפו כבר מספר טיוטות עד לנוסח מוסכם, יצאה כבר ערבות בנקאית ועוד, למעט מספר נקודות מינוריות שמקובל להשלים במעמד החתימה.


הצדדים קבעו מועד לחתימה, והמוכר חזר בו ברגע האחרון מכוונתו למכור את הזכויות וביטל את החתימה, מטעמים שבכלל לא קשורים לקונה אלא בצד ג'.


בנסיבות שכאלו, שתוארו לעיל בתמצית, משרדנו הגיש לאחר לימוד החומר תביעת אכיפה ולחילופין כספית וכן בקשה לסעד זמני שיורה למוכר לחתום ולהשלים את האקט האחרון של העסקה.


ביהמ"ש קיים דיון אחד והבהיר שהוא מצפה לראות חתימה על ההסכם המוגמר.


בסופו של יום, ההסכם נחתם והתיק נסגר בהצלחה.


תשומת לבכם כי הסקירה להלן הינה תמציתית וכללית ואין בה כדי להוות חוות דעת משפטית למקרה ספציפי כלשהוא. נשמח כמובן, לייעץ ולסייע לכם בכל סוגיה פרטנית בהתאם לנסיבותיה.


עו"ד שי הניג | שותף

מחלקת ליטיגציה טל: 02-5008010 shai@abs-law.net


bottom of page